Doelstelling

De stichting heeft als doel:
a. het voorzien in de (woon)behoefte(n) en de verzorging van natuurlijke personen met een verstandelijke en/of fysieke beperking,
b. het behartigen van de belangen van de sub a bedoelde natuurlijke personen, hun bewindvoerder(s), curator(en) en/of mentor(en),
c. het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.